معرفی

مشخصات فردی

رضا اسلامی فارسانی

نام - نام خانوادگی : رضا   اسلامی فارسانی

پست الکترونیکی : r_eslami@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مواد- تولید آهن و فولاد
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد فلزی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مکانیک- طراحی جامدات
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : خواجه نصیرالدین طوسی

سوابق اجرایی

1- مدیر گروه مهندسی مواد مؤسسه بهساز (82-1375).

2- مدیر اجرائی بولتن لیزر انجمن لیزر پزشکی (84-1382).

3- مدیر داخلی و عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهش و کاربرد در مکانیک (از 1386 تاکنون).

4- عضو هیئت تحریریه مجله علمی- ترویجی آلیاژها و مواد مرکب (از 1389  تاکنون).

5- سردبیر خبرنامه حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (85-1382).

6- مدیر دفتر ساخت، توسعه و تجهیز دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (86-1382).

7- مدیرکل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (89-1386).

8- عضو کمیته فنی "استانداردهای فرآیندهای تولید" ( 93-1390).

9- اخذ پروانه کارشناس استاندارد در زمینه تدوین، و آموزش و ترویج استانداردهای ملی در رشته تخصصی مکانیک و فلزشناسی از سازمان ملی استاندارد ایران (1395 تاکنون).عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1377-11-01

رضا اسلامی فارسانی
رضا اسلامی فارسانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^